Jognyilatkozat

Felhasználási feltételek

Ön a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53., adószám: 10591060-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-167090; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.igyantikoagulaljunk.hu (a továbbiakban: Honlap) látogatásával, elérésével, böngészésével illetve használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket. Kérjük, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, úgy ne használja tovább a Honlapot.

Üzemeltető bármikor külön értesítés nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a jelen felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek jelen verziója 2015. augusztus 10-től hatályos.

Az Üzemeltető a Honlap üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó jogszabályokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerre, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009 (II.25) EüM rendelet előírásait, továbbá a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexének rendelkezéseit.

A Honlap üzemeltetése és az Ön vonatkozó jogainak tekintetében Magyarország joga az irányadó.

1. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A www.igyantikoagulaljunk.hu, és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Honlapon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Honlapon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

A magáncélú felhasználás körében a Honlap látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a Honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében,.

A Honlapon található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalom Honlapon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.

Tilos a Honlap más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése valamint a Honlap elérhetőségének (a www.igyantikoagulaljunk.hu  link vagy allinkjei) beágyazása..

2. Felhasználási Feltételek

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa, illetve megszüntesse a Honlap valamely, vagy akár összes szolgáltatását. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Honlap szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

Az Üzemeltető nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a Honlapon keresztül. Ennek megfelelően az Üzemeltető a látogató által a Honlapon elhelyezett közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot (a személyes adatok kivételével), kérdést, megjegyzést, javaslatot nyilvános, iparjogvédelmi vagy szerzői jogvédelem alatt nem álló anyagként kezel, melyet az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. Az Üzemeltető jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-how-t, illetve technikát, amelyet a Honlap látogatói bármely célból az Üzemeltető részére megküldenek. Az Üzemeltető jogosult bármikor felülvizsgálni a Honlapon közzétett nyilatkozatok, formanyomtatványok, űrlapok tartalmát, és azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a Honlapon végrehajtott változtatások szerint frissítheti. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Honlap látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Honlapot látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának a rendszeres figyelemmel kísérése.

A Honlapon található betegtájékoztatók és alkalmazási előírások megegyeznek az EMEA és az OGYI honlapján található betegtájékoztatókkal és alkalmazási előírásokkal, melyek nyilvános közzététele nem minősül reklámnak.

A Honlap látogatója tudomásul veszi, hogy a Honlapon található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt. Kizárólag az Ön orvosa tudja eldönteni azt, hogy a jelen vagy bármely más weboldalon meghatározott termék az Ön számára megfelelő lehet-e.

3. Információk, felelősség

A Honlapon elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, aktualitásáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Honlapot látogató felhasználók azt kizárólag saját felelősségükre használják. Ennek megfelelően kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés meghozatala előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről és konzultáljon orvosával, gyógyszerészével.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy számítástechnikai eszközei mentesek legyenek vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek ítélt módon védje azokat.

Az Üzemeltetőt nem terheli továbbá felelősség a Honlapon található anyagok látogató általi használatáért és a használat következményeiért, továbbá a Honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az Üzemeltető által gyártott, illetve forgalmazott termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a Honlapot látogató lakhelyén elérhető. Az Üzemeltető által a Honlapon közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában még nincsenek forgalomban vagy nem elérhetőek. Az ilyen hivatkozások semmilyen módon nem jelentik azt, hogy az Üzemeltetőnek szándékában áll bevezetni az említett termékeket vagy szolgáltatásokat az adott országban.

4. Adatok

Naplóállományok (logfile-ok)

A Honlap szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat az Üzemeltető. kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat az Üzemeltető a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze, illetve más egyéb célokra előzetes engedély nélkül nem használja fel.

Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A Honlap szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket az Üzemeltető honlapjának látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra az Üzemeltető azt nem veszi igénybe. A Honlap látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha valamely honlapot üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása az Üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Linkek

A Honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A nem az Üzemeltető által fenntartott honlapra mutató hivatkozás emellett nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért az adott honlap tartalmával, használatával vagy üzemeltetőjével. Továbbá az Üzemeltető nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a Honlapról is szerzett tudomást e félről, vagy a Honlap valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá.

5.Adatvédelem

A Honlapon keresztül a fentieken kívüli személyes adatot csak előzetes tájékoztatás és hozzájárulás alapján gyűjt, tárol és/vagy használ fel az Üzemeltető. A log file-ok és cookie-k kivételével tehát személyes adatok gyűjtéséről minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt és hozzájárulását kérjük. A tájékoztatás kiterjed az adatkezelő, esetleges adatfeldolgozók személyére, az adatkezelés jogalapjára, céljára, kötelező vagy önkéntes jellegére és időtartamára, Az Üzemeltető. a Honlap látogatóitól különleges adatot, így például egészségügyi adatot nem gyűjt.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például az általuk külön megadott e-mail címeket) az Üzemeltető kizárólag a felhasználó előzetes jóváhagyásával használja, azokat a felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles az érintetteket tájékoztatni és hozzájárulásukat kérni, illetőleg lehetőséget biztosítani számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

Az Üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Üzemeltető minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak kötelezi ezen adatbiztonsági intézkedések megtételére.

Jelen nyilatkozat kialakításakor az Üzemeltető figyelembe vette különösen (i.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,rendelkezéseit (a továbbiakban: Infotv.) (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, (iii.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseit, (iv) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat, valamint (v) a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexében foglaltakat.

Az Üzemeltető 2015. október 1. napjától az Infotv. rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet a Honlapot érintő esetleges adatvédelmi incidensekről és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

Az Üzemeltető Honlapot érintő adatkezelési nyilvántartási számai:

Marketing: adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-68323/2013.

IGYE Transzparencia Kódexe szerinti közzététel: adatkezelési nyilvántartási szám: 80320/2014.

6. 18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelése

Az Üzemeltető nem kínál kifejezetten 18 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, nem gyűjt, és nem kezel 18 éven aluli személyről személyes adatokat. Amennyiben 18 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában a 18 éven aluli személy személyes adatait az Üzemeltető nem rögzíti.

7. Tájékoztatás kérése, személyes adatok helyesbítése, törlése, jogorvoslat

Az Üzemeltető adatkezelési tevékenységéről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) az érintettet annak igénye szerint tájékoztatja. Ön emellett bármikor kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Amennyiben kéri, hogy személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerüljenek az Üzemeltető rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem tudja igénybe venni az adott szolgáltatásokat), ezt az Üzemeltető haladéktalanul teljesíti.

A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Üzemeltető a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül tesz eleget.

A fentiek szerinti igényét, illetve kérését a következő elérhetőségeken terjesztheti elő: Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás út 53. MOM Park „A” épület. Az adatkezelésért felelős személy: Dr. Szalay Tímea, telefon: 1-448-3647; e-mail: timea.szalay@pfizer.com

Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen amennyiben bármely kérését az adatkezelő nem teljesíti, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján az Üzemeltető által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Hol találkozhatunk?

Magyar Neurológiai Társaság XXXVII. Konferenciája

Magyar Neurológiai Társaság XXXVII. Konferenciája

Debrecen
Kölcsey Központ
2018. június 7-10.

 

vissza tovabb

Oldal támogatója

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
MOM Park Centrum „A” épület

Telefon: 1- 488-3700
e-mail: info@pfizer.hu
www.pfizer.hu